Hero

Zapoznaj się z artykułami naszych specjalistów

Publikacje o tematyce prawnej nawiązujące do problemów, które dostrzegliśmy i spraw sądowych, które aktualnie prowadzimy.

Prawo karne
29 maja 2023

Zatrzymanie przez policję – co robić? Jakie mamy prawa?

Zatrzymanie, prawo do informacji, prawo do adwokata, czyli o tym co zrobić, albo czego nie robić, gdy zostaniemy zatrzymani przez Policję Częstym problemem osób zatrzymanych...
Czytaj
Prawo cywilne
29 maja 2023

Tymczasowe aresztowanie

Na czym polega tymczasowe aresztowanie? Tymczasowe aresztowanie polega na pozbawieniu wolności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Jest to środek zapobiegawczy, który ma na celu zabezpieczenie...
Czytaj
Prawo karne
29 maja 2023

Zabójstwo

Na czym polega przestępstwo zabójstwa? Przestępstwo zabójstwa uregulowano w art. 148 § 1 kodeksu karnego. Zgodne z nim odpowiedzialny za zabójstwo jest ten kto zabija...
Czytaj
Prawo cywilne
29 maja 2023

Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności

Na czym polega warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności? Warunkowe zawieszenie wykonania kary polega na tym, że orzeczona wobec skazanego kara nie jest wykonywana. Jednocześnie...
Czytaj
Prawo autorskie
22 maja 2023

Rejestracja znaku towarowego – po co w ogóle to robić?

W naszych poprzednich artykułach rozpatrywaliśmy rodzaje znaków znaków towarowych oraz możliwość rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych, dziś natomiast odpowiemy sobie na pytania po co w ogóle...
Czytaj
Prawo autorskie
22 maja 2023

Czym jest niekonwencjonalny znak towarowy?

Prócz znaków „prostych” – konwencjonalnych takich jak nazwa, logo, zastrzec możemy niekonwencjonalny znak towarowy. Będzie to znak przestrzenny, kolor, znak pozycyjny, znak ruchomy, hologram i...
Czytaj
Prawo autorskie
19 maja 2023

Czym jest znak towarowy? Rodzaje znaków towarowych

Definicja znaku towarowego uregulowana została w art. 120 Prawa własności przemysłowej. Znakiem towarowym może być więc oznaczenie, które jednocześnie spełnia dwa poniższe warunki: nadaje się do odróżniania...
Czytaj
Prawo cywilne
19 maja 2023

Nakłady konkubenta na zakup nieruchomości

Czy nieformalny udział finansowy konkubenta w zakupie nieruchomości jest pożyczką? Stosunki zobowiązaniowe stanowią ważny element stosunków konkubenckich. O ile w stosunkach małżeńskich wszelkie spory związane z...
Czytaj
Prawo cywilne
19 maja 2023

Dane osobowe, czym są i na czym polega ich przetwarzanie?

Od kilku lat w Polsce jak i innych krajach UE obowiązują przepisy RODO, czyli unijnego rozporządzenia, które w sposób kompleksowy reguluje przetwarzanie danych osobowych i...
Czytaj
Prawo gospodarcze
18 maja 2023

Nierzetelne sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe spółki, a udział w zysku wspólnika Jednym z najważniejszych uprawnień wspólnika spółki kapitałowej jest prawo do udziału w jej zysku. Wysokość tegoż (oczywiście,...
Czytaj
Prawo karne
18 maja 2023

Odpowiedzialność świadka za składanie fałszywych zeznań

Czy świadek ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną? Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności. Może także...
Czytaj
Prawo karne
9 maja 2023

Przepadek pojazdu

Czy w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających można orzec przepadek pojazdu? „Spalenie blanta”, a przepadek pojazdu O ile w przypadku zastosowania konfiskaty pojazdu...
Czytaj
Prawo karne
9 maja 2023

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Czy mogę ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie? O warunkowe przedterminowe zwolnienie możesz się ubiegać po spełnieniu kilku przesłanek: odbyłeś co najmniej połowę kary (nie...
Czytaj
Prawo karne
5 kwietnia 2023

Prawo dostępu do akt postępowania przygotowawczego

Obrona w sprawie karnej bez znajomości akt sprawy i dowodów się w niej znajdujących jest, jak podróż z opaską na oczach przez pole minowe. Organy...
Czytaj
Prawo karne
5 kwietnia 2023

Prawa zatrzymanych – odmowa dostarczania dowodów na swoją winę

W tym artykule pokażemy wam jakie są prawa osób zatrzymanych i co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse procesowe. Na wstępie należy powiedzieć, że nie ma...
Czytaj
Prawo karne
30 grudnia 2022

Przepadek pojazdu – „konfiskata pojazdu”

Przepadek pojazdu - wszystko co musisz wiedzieć W połowie grudnia opublikowana została nowelizacja kodeksu karnego. Wprowadza nową postać reakcji karnej wobec kierowców prowadzących pojazd w...
Czytaj
Prawo cywilne
5 sierpnia 2022

Prosta spółka akcyjna – odpowiedzialność za zobowiązania

Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników prostej spółki akcyjnej Prosta spółka akcyjna - zasady ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników Prosta spółka akcyjna posiada odrębną osobowość prawną, czyli...
Czytaj
Prawo cywilne
5 sierpnia 2022

Spółka akcyjna – odpowiedzialność za zobowiązania

Spółka akcyjna - Zasada ogólna ponoszenia odpowiedzialności przez akcjonariuszy Spółka akcyjna ma osobowość prawną. W związku z tym to spółka odpowiada całym swoim majątkiem za...
Czytaj
Prawo cywilne
3 sierpnia 2022

Spółka z o.o. – odpowiedzialność za zobowiązania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania w spółce? Czy spółka z o.o. ma osobowość prawną? Spółka...
Czytaj
Prawo cywilne
28 lipca 2022

Interes prawny do wytoczenia powództwa

Czy wspólnik w spółce z.o.o. ma interes prawny do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności umowy? Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku...
Czytaj
Prawo cywilne
22 lipca 2022

Opodatkowanie wynagrodzenia wspólnika spółki z o.o.

Czy w przypadku powtarzających się świadczeń niepieniężnych mamy do czynienia z opodatkowaniem wynagrodzenia wspólnika sp. z o.o.? Art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych statuuje możliwość zawarcia...
Czytaj
Prawo cywilne
20 lipca 2022

Spółka komandytowo-akcyjna – odpowiedzialność wspólników

Ogólne zasady odpowiedzialności wspólników - spółka komandytowo-akcyjna Co do zasady za zobowiązania spółka komandytowo-akcyjna odpowiada sama całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność wspólników jest subsydiarna i nie...
Czytaj
Prawo cywilne
20 lipca 2022

Spółka komandytowa – odpowiedzialność wspólników

Zasady ogólne odpowiedzialności za zobowiązania spółki Jakie zasady obowiązują w spółce komandytowej? Spółka komandytowa, jak każda spółka osobowa, ma podmiotowość prawną, czyli może być podmiotem...
Czytaj
Prawo cywilne
20 lipca 2022

Spółka partnerska -odpowiedzialność partnera

Spółka partnerska - ogólna zasada odpowiedzialności partnerów Partnerami w spółce partnerskiej mogą być jedynie osoby wykonujące wolny zawód. Do takich osób zaliczają się m.in. adwokaci,...
Czytaj
Prawo cywilne
19 lipca 2022

Spółka jawna – odpowiedzialność wspólników

Spółka jawna - czy wspólnik odpowiada za jej zobowiązania? Odpowiedzialność wspólnika w spółce jawnej uregulowana została w art.22 § 2 k.s.h. Zgodnie z treścią ww....
Czytaj
Prawo karne
11 lipca 2022

Swobodna wypowiedź świadków. Kiedy jest możliwa?

Kiedy możliwa jest swobodna wypowiedź świadków? Czym jest swobodna wypowiedź świadków? Kodeks postępowania karnego w art. 171 § 1 wprowadza zasadę swobodnego wypowiedzenia się osoby...
Czytaj
Prawo cywilne
11 lipca 2022

Obowiązek staranności dziennikarza, kiedy obowiązuje?

Zadania prasy i dziennikarzy Jednym z zasadniczych zadań prasy jest obowiązek prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk oraz obowiązek dziennikarza zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu...
Czytaj
Prawo karne
11 lipca 2022

Granice oskarżenia, co może być przedmiotem osądu?

Przedmiot osądu Zgodnie z zasadą skargowości, zawartą w art. 14 § 1 k.p.k., przedmiotem osądu może być tylko to zdarzenie faktyczne, które zostało ujęte w akcie oskarżenia....
Czytaj
Prawo karne
11 lipca 2022

Zasady postępowania dowodowego w procesie karnym

Jaki jest cel zasad postępowania dowodowego? Zasady postępowania dowodowego w procesie karnym mają według ugruntowanych poglądów doktryny, podwójne znaczenie.  Po pierwsze wyznaczają granice dopuszczalnej swobody...
Czytaj
Prawo karne
24 czerwca 2022

Hasło do telefonu, czy mam obowiązek podać je policjantowi?

Czy funkcjonariusz Policji może żądać abyśmy podali hasło do telefonu? Kilka lat temu media rozpisywały się o sprawie FBI vs. Apple dotyczącej kwestii udostępnienia amerykańskim...
Czytaj
Prawo cywilne
23 czerwca 2022

Dziedziczenie dostępu do danych cyfrowych

Konto na portalu społecznościowym, cyfrowe portfele, pliki w chmurze, a dziedziczenie dostępu Kiedy zamieszczamy posty na portalu społecznościowym, korespondujemy na czacie, zastanawiamy się „Co stanie...
Czytaj
Prawo karne
21 czerwca 2022

Czym jest dowód z pomówienia?

Dowód z pomówienia to potoczna nazwa dowodu z wyjaśnień współoskarżonego. Nie należy jednak mylić dowodu z pomówienia z pomówieniami jako jedną z form przestępczego zniesławiania. ...
Czytaj
Prawo karne
21 czerwca 2022

Brak obrońcy jako bezwzględna przyczyna odwoławcza

Kiedy należy obligatoryjnie powołać obrońcę? Kiedy brak obrońcy w takich przypadkach stanowić będzie bezwzględna przyczynę odwoławczą? Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu karnym, gdy: nie...
Czytaj
Prawo karne
21 czerwca 2022

Zeznania świadków, którzy stali się oskarżonymi

Kiedy można odczytać protokoły wyjaśnień oskarżonego? Protokołów wyjaśnień oskarżonego nie możemy odczytywać w każdym czasie. Jest to możliwe tylko, gdy oskarżony nie stawił się na...
Czytaj
Prawo karne
20 czerwca 2022

Czym jest proces poszlakowy?

Proces poszlakowy - definicja Proces poszlakowy to taki, w którym nie sposób znaleźć bezpośrednich dowodów świadczących o winie konkretnej osoby. Poszlaki są dowodami niepełnymi. Na...
Czytaj
Prawo karne
20 czerwca 2022

Sprawa o narkotyki – biegły a świadek koronny

Stan faktyczny Jana Kowalskiego oskarżono i skazano za popełnienie szeregu przestępstw związanych z obrotem narkotykami różnego rodzaju. Chodziło o narkotyki tj. amfetamina, LSD, kokaina, marihuana,...
Czytaj
Prawo karne
15 czerwca 2022

Nierozpoznanie wniosków dowodowych

Czy sąd może pozostawić wniosek dowodowy bez rozpoznania? Nierozpoznanie wszystkich wniosków dowodowych przez sąd w postępowaniu karnym stanowi poważną ingerencję w gwarantowane konstytucyjnie prawo do...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Nieistniejąca uchwała na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Stan faktyczny W dniu 17 listopada 2015 r. Jan Kowalski udzielił Piotrowi Nowakowi pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania go na Zgromadzeniach Wspólników w Spółce Y, wykonywania...
Czytaj
Prawo karne
15 czerwca 2022

Opinia biegłych w sprawach o przestępstwa seksualne

Jak ważna jest opinia biegłych w sprawach o przestępstwa seksualne? W sprawach o przestępstwa seksualne bardzo istotna jest opinia biegłych sądowym. Opinia o stanie zdrowia...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Wolność wypowiedzi, a dobra osobiste

Pojęcie dóbr osobistych Dobra osobiste pojmować możemy w kategoriach obiektywnych jako wartości o charakterze niemajątkowym, ściśle związane z człowiekiem, decydujące o jego bycie. Jak również...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Rażąca niewdzięczność jako podstawa odwołania darowizny

Czym jest rażąca niewdzięczność? Zgodnie z treścią przepisu art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną

Forma zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych Umowa o świadczenie usług medycznych stanowi ofertę, o której mowa w art. 66 k.c. Podmiot leczniczy składa propozycję...
Czytaj
Prawo karne
15 czerwca 2022

Badanie trzeźwości kierowcy, błędy w pomiarach

Stan faktyczny W jaki sposób poprawnie przeprowadzić badanie trzeźwości kierowcy? Dnia 16 sierpnia 2021 r., około godziny 2:45, kierujący samochodem osobowym Jan Kowalski został zatrzymany...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Stawki VAT dla producentów mebli

Jan Kowalski zajmuje się wytwarzaniem i instalacją mebli. W jaki sposób mógłby w swojej działalności korzystać z obniżonej stawki VAT, tj. stawki 8% zamiast 23%?...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Pojazd zabytkowy i jego rejestracja

Pojazd zabytkowy Aby dany samochód został uznany za pojazd zabytkowy, musi on spełniać ustawowe przesłanki. Jak wskazuje art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23...
Czytaj
Prawo karne
14 czerwca 2022

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania jest jedną z najbardziej humanitarnych instytucji prawa karnego, opierającą się na pewnej fikcji prawnej. Zgodnie z nią po spełnieniu określonych przesłanek osoba skazana...
Czytaj
Prawo karne
8 czerwca 2022

Mały świadek koronny

Mały świadek koronny panaceum w walce z przestępczością zorganizowaną czy uproszczenie procesu dowodzenia? Kiedy do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję małego świadka koronnego, nie było...
Czytaj
Prawo cywilne
30 kwietnia 2020

Kiedy jest właściwy czas na upadłość?

Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? W jednym z opublikowanych niedawno artykułów zgłębialiśmy tematykę subsydiarnej odpowiedzialności członka zarządu...
Czytaj
Prawo cywilne
30 kwietnia 2020

Rejestracja spółki przez internet vs u notariusza

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet i u notariusza Wady i zalety różnych metod rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
Czytaj
Prawo cywilne
28 kwietnia 2020

Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu

Czym jest subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak wiadomo, popularność spółek kapitałowych spowodowana jest między innymi możliwością ograniczenia osobistej odpowiedzialności. Spółka...
Czytaj
Prawo cywilne
24 kwietnia 2020

Zasady opodatkowania spółek, jak uniknąć nieuniknionego?

Uniknąć nieuniknionego – zasady opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zwykło się mawiać, że podatki należą do nielicznych rzeczy na...
Czytaj
Prawo autorskie
17 kwietnia 2020

Dobra osobiste znanych artystów i ich ochrona

Quebonafide vs. Fabijański - czy artyści naruszyli swoje dobra osobiste? Spór prawny, którego nie było Dobra osobiste - wolność słowa, wolność religijna, wolność prasy i...
Czytaj
Prawo karne
16 kwietnia 2020

„Stop pedofilii” – o edukacji seksualnej

Kryminalizacja szerzenia wiedzy, pochwalania legalnych zachowań i nobilitacja przestępstwa propagowania pedofilii, czyli co jest nie tak w projekcie ,,stop pedofilii’’ Pandemia COVID-19 zmusiła Parlament do...
Czytaj
Prawo cywilne
15 kwietnia 2020

Elektroniczny paragon, czy jest możliwy?

W wyniku licznych zmian w przepisach prawa związanych z pandemią od 1 kwietnia 2020 r., wprowadzono możliwość wystawiania paragonów sprzedaży w formie elektronicznej. Zmiany te...
Czytaj
Prawo cywilne
14 kwietnia 2020

Wizerunek policjantów w sieci

Policjanci STRASZĄ karami za publikowanie filmów z interwencji funkcjonariuszy Sytuacja ostatnich tygodni pokazuje znaczący wzrost interwencji policjantów i wymierzania mandatów karnych. Każda interwencja policji powinna...
Czytaj
Prawo cywilne
3 kwietnia 2017

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z art. 299 § 1 KSH? W poprzednim artykule prezentowaliśmy zbiór istotnych elementów, o jakich nie należy zapominać rejestrując spółkę z...
Czytaj
Prawo cywilne
16 marca 2017

Rejestracja spółki z o.o. bez wzorca umowy

Rejestracja spółki z o.o. – pytania i odpowiedzi. Rejestracja bez wzorca umowy Zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) to proces, na który składają się...
Czytaj
Prawo cywilne
16 marca 2017

Cloud Computing

Cloud Computing. Wyznaczanie granic i standardów dla nowych technologii z punktu widzenia systemu prawa. Często bywa tak, że nie jesteśmy w stanie przyporządkować pewnych utartych...
Czytaj
Prawo autorskie
16 marca 2017

Młody artysta – poradnik z prawa autorskiego

Utwór muzyczny, wideogram, fonogram, czyli co w trawie piszczy i o czym wiedzieć powinien młody artysta Niewidomy w karty nie gra. Ta wydaje się oczywista...
Czytaj
Prawo karne
6 lipca 2016

Proces karny w Polsce, kto jeszcze jest Józefem K.?

Kto jeszcze jest Józefem K.? Niech pierwsze słowa tego krótkiego tekstu wypowie mistrz i wielki znawca ludzkiej psychiki i obyczajów - Franz Kafka. Jego najgłośniejsza...
Czytaj
Prawo karne
6 lipca 2016

Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Na czym polega naprawienie szkody w postępowaniu karnym? Często kierowanymi pytaniami do naszej Kancelarii Adwokackiej są zapytania dotyczące tego, czy możliwe jest naprawienie szkody w postępowaniu...
Czytaj
Prawo karne
6 lipca 2016

Korzyść majątkowa, osobistą, jak rozumieć te pojęcia?

Czym jest i jak rozumieć: korzyść majątkowa, korzyść osobista, korzyść na rzecz kogoś innego, wartość korzyści majątkowej, obietnica, przyjęcie korzyści i przyjęcie obietnicy? Jako Kancelaria...
Czytaj
Prawo cywilne
6 lipca 2016

Spory o domeny internetowe

Czy domeny internetowe najwyższego stopnia (.pl, .com.pl, .online) mają charakter odróżniający? Pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu dotyczy odpowiedzi na następujący problem prawny: Czy badając...
Czytaj
Prawo cywilne
1 lipca 2016

Prywatne koszty leczenia, czy są zwracane?

Prywatne koszty leczenia - problem ich zwrotu Praktyka działania firm ubezpieczeniowych w Polsce jednoznacznie pokazuje, że bardzo często firmy te nastawiają się wyłącznie na zysk....
Czytaj
Prawo cywilne
16 lutego 2016

Podatek dochodowy od nabycia akcji

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy należy go opłacić w przypadku nabycia nowych akcji lub podwyższenia wartości akcji już istniejących w spółce komandytowo-akcyjnej? Jeden z...
Czytaj
Prawo rodzinne
12 lutego 2016

Pranie brudnych pieniędzy na rachunkach bankowych

Pranie brudnych pieniędzy na rachunkach bankowych, czyli do jakiej kwoty można zabezpieczyć środki finansowe przechowywane w banku? Niniejszy problem ma bardzo doniosłe znaczenie dla osób,...
Czytaj
Prawo cywilne
11 lutego 2016

Jaki adres pozwanego powód ma napisać w pozwie?

Od pewnego czasu w naszej kancelarii dostajemy pytania od różnych osób, dotyczące tego: Czy pisząc pozew powód musi wskazać miejsce zamieszkania swojego przeciwnika (pozwanego), czy...
Czytaj
Prawo rodzinne
2 lutego 2016

Rozbój – kiedy mamy z nim do czynienia?

Rozbój, kradzież, kradzież rozbójnicza i rozbój kwalifikowany. Czasami zdarza nam się mylić te pojęcia lub uważać je za tożsame, chociaż zachodzą między nimi istotne różnice....
Czytaj
Prawo rodzinne
30 października 2015

Oświadczenie w sprawie Jacka W.

Oświadczenie Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (30.10.2015 r.) Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił areszt tymczasowy wobec Jacka W. Więcej na ten temat przeczytać można w...
Czytaj
Prawo cywilne
1 października 2015

Działanie na szkodę wierzycieli – pytania i odpowiedzi

Na czym polega działanie na szkodę wierzycieli? W cyklu pytań i odpowiedzi przedstawiamy opis możliwej obrony przed zarzutem jaki jest działanie na szkodę wierzycieli z...
Czytaj
Prawo gospodarcze
15 września 2015

Oszustwo – przestępstwo z art. 286 Kodeksu Karnego

W cyklu pytania i odpowiedzi: Poniżej przedstawimy jedna z możliwych linii obrony w sprawie dotyczącej możliwości postawienia zarzutów związanych z niewykonaniem swoich zobowiązań w trakcie...
Czytaj
Prawo rodzinne
28 sierpnia 2015

Monopol Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Monopol Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.Wymuszona potrzeba czy niezbędny pragmatyzm? Obiegową opinią dotyczącą polskiego sądownictwa powszechnego jest, że działa powoli i opieszale. Uważa się, że...
Czytaj
Prawo rodzinne
21 sierpnia 2015

Piąta władza – Korporacje. Spór Apple Inc. o domenę ap.pl

Tematem, niniejszego artykułu jest analiza sporu sądowego światowego giganta z branży IT - Apple Inc. z polskim mikro przedsiębiorcą, Arturem Januszewskim działającym pod firmą Art...
Czytaj
Prawo rodzinne
3 grudnia 2013

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym - czy jego wniesienie powoduje konieczność uzupełnienia 3/4 opłaty sądowej od pozwu? Przy rozpoznawaniu niniejszego pytania...
Czytaj
Prawo rodzinne
3 grudnia 2013

Wypłata odprawy pracowniczej – kazus

Pracodawca zmienił Pani X warunki płacy, proponując nowe. Ta propozycja w sposób istotny pogarszała warunki płacowe pracownika (w miejsce 3500 PLN zaproponowano 1200 PLN). Jako...
Czytaj
Prawo cywilne
3 grudnia 2013

Najem pojazdu zastępczego, a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej (najem pojazdu zastępczego) Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2013 r. sygn. akt III CZP 76/13 porusza istotną kwestię...
Czytaj
Prawo cywilne
25 lutego 2013

Nowe części, co z odszkodowaniem?

Czy ubezpieczyciel ma prawo potrącać kwotę wypłacanego odszkodowania, jeżeli w samochodzie montujemy nowe części? Z doświadczeń i obserwacji naszej Kancelarii w obszarze funkcjonowania zakładów ubezpieczeń...
Czytaj
Prawo cywilne
25 lutego 2013

Zarząd kadłubowy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 lipca 2012 r. Sygn. akt III CZP 40/12, rozstrzygnął istotny problem praktyczny, dotyczący funkcjonowania spółek oraz innych osób...
Czytaj
Prawo rodzinne
18 grudnia 2012

Cybersquatting

Witajcie w cyberprzestrzeni. W przestrzeni, która nie ma granic. W obszarze, w którym każdy człowiek może stać się na moment kimś innym. Zjawisko, jakim jest Internet...
Czytaj

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.