Świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną

Prawo cywilne
15 czerwca 2022
Hero
Więcej

Forma zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych

Zawieranie umów o świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną.

Umowa o świadczenie usług medycznych stanowi ofertę, o której mowa w art. 66 k.c. Podmiot leczniczy składa propozycję zawarcia umowy, a pacjent, np. poprzez rejestrację wizyty lub udzielenie wywiadu o swoim stanie zdrowia, przyjmuje ją w sposób konkludentny. Zgodnie z art. 66¹ k.c. oferta przedstawiona w formie elektronicznej powinna zostać niezwłocznie potwierdzona przez drugą stronę. Oznacza to, że w momencie przesłania stronie zainteresowanej oferty nie jest już ona wiążąca, jeśli pacjent niezwłocznie jej nie przyjmie. Dopiero w momencie przyjęcia oferty następuje zawarcie umowy. 

Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą elektroniczną?

Przepisy nie określają żadnej szczególnej formy zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych. Celowe jest jednak zawarcie umowy w formie pisemnej dla celów dowodowych. Zabezpiecza to interes stron i umożliwia szczegółowe określenie zakresu obowiązków.

Do zachowania formy pisemnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie (art. 78 k.c.) albo złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej (art. 78¹ k.c.). Należy jednak pamiętać, że zawarcie umowy nie oznacza automatycznej zgody na dokonanie zabiegu operacyjnego. Taką zgoda powinno się wyrazić odrębnie. 

Należy pamiętać, że w umowie o świadczenie usług medycznych podmiot leczniczy występuje zazwyczaj jako przedsiębiorca, a pacjent jako konsument, zatem zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zawierania umów na odległość pacjent może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. 

Należy dojść do wniosku, iż można przesłać drogą elektroniczną ofertę świadczenia medycznego pacjentowi, który wyraził chęć zapoznania się z nią. Jednak umowę zawrzemy dopiero wówczas, kiedy pacjent niezwłocznie przyjmie przedstawioną mu ofertę. Dodatkowo może on odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni. 

Czy można uzależnić wykonanie umowy od zapłaty zadatku?

Zadatek stanowi umowne zastrzeżenie pełniące funkcję odszkodowawczą za niewykonanie zobowiązania. Polega na utracie określonej sumy pieniędzy przez stronę w przypadku, gdy nie wykona ona zawartej umowy.

W umowie możemy zawrzeć zapis, iż jej zawarcie uzależnimy od zapłaty zadatku. Zgodnie z art. 394 k.c., jeżeli strony nie zastrzegą inaczej, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może odstąpić od umowy przy jednoczesnym zachowaniu zadatku – bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Jeśli natomiast sama przekazała zadatek, może żądać zapłaty sumy dwukrotnie wyższej aniżeli jego wartość.

Zatem jeśli umowa nie będzie zawierała odmiennych postanowień, to w razie odwołania konsultacji lekarskiej przez pacjenta lub braku pojawienia się na niej, zadatek nie zostanie zwrócony. W momencie odwołania konsultacji przez podmiot leczniczy, będzie on musiał zwrócić zadatek w podwójnej wysokości, chyba że strony uzgodniły inaczej. Gdy umowa zostanie wykonana zadatek jest wliczany na poczet uzgodnionej ceny.

W umowie można określić termin, w jakim strony będą mogły dokonać jej wypowiedzenia wraz ze zwrotem zadatku. Ponadto można okreslić sytuacje, w których strony będą mogły odstąpić od umowy wraz ze zwrotem zadatku. Umowa powinna zawierać zapis o terminie i formie zapłaty zadatku, a także zapis o jego zwrocie.

Należy pamiętać, że zgodnie z powołanym art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta pacjent, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni. W takim wypadku zadatek powinien zostać zwrócony.

Podsumowanie

Podsumowując, wskazać należy, że można uzależnić wykonanie umowy od zapłaty zadatku. Należy jednak wskazać termin zapłaty, numer konta, skutki niewpłacenia zadatku oraz okoliczności jego zwrotu. Niewpłacenie zadatku może skutkować wypowiedzeniem umowy. Zadatek można zatrzymać w razie upływu terminu na wypowiedzenie umowy wraz ze zwrotem wpłaconych środków lub w przypadku niepojawienia się pacjenta na zaplanowanej konsultacji medycznej. Wszystkie wspomniane kwestie, jak również skutki niewykonania zobowiązania przez podmiot leczniczy należy ująć w zapisie umowy, gdyż w przypadku nieuregulowania tej kwestii podmiot lecznicy będzie musiał zwrócić kwotę zadatku w podwójnej wysokości. Dodatkowo w razie odstąpienia od umowy przez pacjenta w terminie 14 dni zwrotowi podlega również zadatek.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

    Adres e-mail*

    Telefon kontaktowy*

    Treść Twojego pytania*

    Ostatnie artykuły naszych specjalistów

    Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.