Tymczasowe aresztowanie

Prawo cywilne
29 maja 2023
Hero
Więcej

Na czym polega tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowania. Jakie są przesłanki tymczasowego aresztowania? Czym różni się zatrzymanie od tymczasowego aresztowania?

Tymczasowe aresztowanie polega na pozbawieniu wolności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Jest to środek zapobiegawczy, który ma na celu zabezpieczenie dowodów, uniemożliwienie ucieczki podejrzanego lub zapobieżenie dalszemu popełnieniu przestępstwa.

Czym różni się tymczasowe aresztowanie od zatrzymania?

Są to całkowicie odmienne instytucje choć w praktyce pojęć tych często używa się zamiennie. Zatrzymania zazwyczaj dokonuje policja lub inne organy ścigania, natomiast o tymczasowym aresztowaniu decyduje wyłącznie Sąd – więcej o zatrzymaniu tutaj….

 Co do zasady ja pierw mamy do czynienia z zatrzymaniem ->następnie policja lub inne organy dokonuje postawienia zarzutów i przesłuchania -> jeżeli w ocenie prokuratury istnieją przesłanki do zastosowanie środka w postaci tymczasowego aresztowania w ciągu 48 godzin musi złożyć do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania-> wówczas sąd ma 24 h na wydanie orzeczenia w zakresie ewentualnego zastosowania tymczasowego aresztowania

WAŻNE

Jeżeli przekroczony zostanie czas 72 h od zatrzymania do wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania osobę zatrzymana trzeba wypuścić!

Ile czasu może trwać tymczasowe aresztowanie?

Okres tymczasowego aresztowania jest ograniczony prawem i zazwyczaj nie może przekroczyć 3 miesięcy, chyba że wyjątkowe okoliczności wymagają dłuższego pozbawienia wolności

Jeżeli nie można było ukończyć postępowania przygotowawczego w terminie sąd może przedłużyć tymczasowe aresztowanie o dalszy okres, który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Jakie są przesłanki do zastosowanie tymczasowego aresztowania?

Aby możliwe było zastosowanie przez Sąd tymczasowego aresztowania muszą zostać spełnione przesłanki ogólne właściwe dla wszystkich środków zapobiegawczych oraz co najmniej jedna z przesłanek szczególnych.

Ogólna

Zastosowanie tymczasowe aresztowanie jest możliwe w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, zarówno przygotowawczego jak i sądowego. Wyjątkowo również w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa.

Szczególne

 1. uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrycia się;
 2. uzasadnioną obawę nakłaniania do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo utrudniania postępowania karnego w inny bezprawny sposób – tzw. obawa ,,mataczenia’’;
 3. grożącą oskarżonemu surową karę – w sytuacji, gdy:
  1. oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat;
  2. oskarżonemu wymierzano nieprawomocnym wyrokiem przez sąd pierwszej instancji karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata;
 4. uzasadnioną obawę popełnienia przez podejrzanego (oskarżonego) przestępstwa.

Kiedy nie można zastosować tymczasowego aresztowania?

jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie od tymczasowego aresztowania odstąpić należy, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności:

 1. spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo;
 2. pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

Co więcej, tymczasowego aresztowania w ogóle nie stosuje się w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku (§3), jak również w sytuacjach, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

  Adres e-mail*

  Telefon kontaktowy*

  Treść Twojego pytania*

  Ostatnie artykuły naszych specjalistów

  Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.