Opodatkowanie wynagrodzenia wspólnika spółki z o.o.

Prawo cywilne
22 lipca 2022
Hero
Więcej

Czy w przypadku powtarzających się świadczeń niepieniężnych mamy do czynienia z opodatkowaniem wynagrodzenia wspólnika sp. z o.o.?

Opodatkowanie wynagrodzenia wspólnika sp. z o.o. Powtarzające się się świadczenia niepieniężne.

Art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych statuuje możliwość zawarcia w umowie spółki zapisu zobowiązującego jednego ze wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Przedmiotowa regulacja pozwala na stworzenie swoistej kooperacji gospodarczej między spółką a jej wspólnikiem. Polega ona na zobowiązaniu wspólnika do periodycznych świadczeń, a spółki do zapłaty należnego mu uposażenia w odpowiedniej kwocie. Kwota ta powinna odpowiadać wartości rynkowej. Ma ona na celu zarówno ochronę interesów spółki, jak i wspólników. 

Takie zobowiązanie ma charakter odpłatny i wzajemny. Wspólnik traktowany jest w nim jak osoba trzecia, bowiem otrzymuje wynagrodzenie niezależnie od bilansu zysków i strat spółki. Wobec takiego ukształtowania obowiązków stron wynikających z umowy, spore kontrowersje budzi opodatkowanie wynagrodzenia wspólnika za tego rodzaju świadczenia.

Jakie jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej?

Krajowa Informacja Skarbowa w sposób dość jednoznaczny wypowiada się na temat kwalifikacji tego rodzaju wynagrodzeń. Traktuje go jako przychód pochodzący z innych źródeł, a co za tym idzie podlega opodatkowaniu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rzeczona ustawa w art. 20 wymienia przykładowe ,,inne źródła’’ i nie ma pośród nich mowy o wynagrodzeniu za podobne świadczenia. Wyliczenie to nie tworzy jednak katalogu zamkniętego, więc zgodnie z uznaniem odpowiednich organów do tej kategorii zaliczają się różne przychody.

Konsekwencją zaliczenia do omawianej kategorii wynagrodzeń wspólników za świadczenia, o których mowa jest obowiązek opodatkowania tego dochodu łącznie z innymi dochodami według skali w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 przez samego wspólnika.

Obowiązki spółki ograniczą się natomiast jedynie do wystawienia i przekazania wspólnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania wspólnika informacji o dochodach PIT-8C. Spółka nie będzie płatnikiem podatku, nie będzie również odprowadzać nań zaliczek. Wspólnik nie będzie natomiast uprawniony do pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Kwalifikacja wynagrodzenia z art. 176 k.s.h. jako przychodu uzyskanego z innego źródła budzi jednak uzasadnione wątpliwości wobec regulacji pkt 7 art. 13 ustawy o PIT, w myśl której przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w pkt 2 ust. 1 art. 10 tejże ustawy. Należy zwrócić uwagę, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią zgromadzenie wspólników. Jest to organ stanowiący spółki, bowiem posiada wyłączną kompetencję podejmowania uchwał. Skoro zatem wspólnik jest niejako automatycznie członkiem organu stanowiącego, a art. 176 k.s.h. dotyczy wyłącznie wspólnika, to kwalifikacja uposażenia, o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie jako przychód z działalności wykonywanej osobiście zdaje się być bardziej uzasadniona na gruncie wykładni literalnej przepisów obowiązujących.

Podsumowanie

Kwestia opodatkowania wynagrodzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za powtarzalne świadczenia niepieniężne jest sporna w debacie publicznej. Krajowa Informacja Skarbowa przedstawia sprawę jasno, niemniej jednak dywagacje na ten temat nie tracą na aktualności. Być może spór zostanie w przyszłości rozstrzygnięty poprzez ugruntowanie poglądów orzeczniczych. Do tej pory jednak sądownictwo nie pochyliło się nad tym zagadnieniem. Warto zatem mieć na uwadze, że doktryna jest w rzeczonej kwestii podzielona i niekonieczne zgodna z interpretacjami KIS. 

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

    Adres e-mail*

    Telefon kontaktowy*

    Treść Twojego pytania*

    Ostatnie artykuły naszych specjalistów

    Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.