Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności

Prawo cywilne
29 maja 2023
Hero
Więcej

Na czym polega warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. Kiedy Sąd może zawiesić karę pozbawienia wolności?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary polega na tym, że orzeczona wobec skazanego kara nie jest wykonywana. Jednocześnie Sąd wyznacza okres próby, po którego upływie karę uznaje się za wykonaną, a skazanie ulega zatarciu.

Czy każdą kare można „zawiesić”?

Na wstępie podkreślić należy, że zawiesić można nie tylko karę pozbawiania wolności. Możliwe jest to również wobec kary ograniczenia wolności jak i kary grzywny. Najczęściej jednak zawiesza się karę pozbawienia wolności.

Są może zawiesić karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku. Dodatkowo w czasie popełnienia przestępstwa nie możesz być skazany na karę pozbawienia wolności, a sąd dojdzie do przekonania, że zawieszenie kary będzie wystarczające dla osiągniecia celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Jak wykazać, że osiągnięte zostaną „cele kary”?

Cóż spełnienie tej przesłanki jest o wiele trudniejsze niż sam wymiar wyroku. Przede wszystkim wykazać należy, że twoje dotychczasowe życie wskazuje, że jest to jednorazowy incydent, którego ponownie już się nie dopuścisz. Podejmując decyzję, sąd będzie brał pod uwagę Twoją postawę, właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Czy przy każdych przestępstwach sad może orzec warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Co do zasady tak, jednak pamiętać należy, że np. w przypadku prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu czy występków chuligańskich może być trudniej przekonać sąd.

Tego rodzaju przestępstwa charakteryzuje wysoki stopień społecznej szkodliwości należy więc przekonująco uargumentować swoje stanowisko.

Jaki okres próby można wyznaczyć przy zawieszeniu kary?

Zawieszając karę sąd określa okres próby, który nie może być krótszy niż 1 rok i dłuższy niż 3 lata.

W sytuacji przestępstw popełnionych przez sprawcę młodocianego oraz sprawcę, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres zawieszenia wynosi od 2 do 5 lat.

Jakie mam obowiązki w czasie zawieszenia kary?

Zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje, a jeżeli orzeka środek karny, może zobowiązać skazanego do:

1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2) przeproszenia pokrzywdzonego,

3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

6) poddania się terapii uzależnień,

6a) poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

6b) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

7) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

7a) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

8) innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa

Przy czym sąd musi orzec co najmniej jeden z tych obowiązków.

Kiedy sąd może odwiesić wykonanie kary?

Sąd obligatoryjnie odwiesza wykonanie kary jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania lub jeżeli skazany popełnił przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą i w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

Natomiast fakultatywnie sąd może odwiesić wykonanie kary jeżeli w okresie próby rażąco naruszasz porządek prawny. W szczególności, gdy popełniasz inne przestępstwo albo jeżeli uchylasz się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

Pamiętać należy, że przy odwieszeniu wykonanie kary sąd nie bada już kwestii sprawstwa przestępstwa. Nie ma tez możliwości „zmniejszenia wyroku”, rozważa jedynie kwestie czy spełnione zostały przesłanki do odwołania zawieszenia.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

    Adres e-mail*

    Telefon kontaktowy*

    Treść Twojego pytania*

    Ostatnie artykuły naszych specjalistów

    Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.