Zdjęcie w tle

Sprzeciw od wyroku nakazowego

………., dnia …………………..
(miejscowość, data)

Sąd Rejonowy w ……..
……….. Wydział Karny
……………..….……….
……………..….……….

Sygn. akt: ……………………

Obwiniony: …………………….

SPRZECIW
od wyroku nakazowego

Działając w imieniu własnym, wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego wydanego przez Sąd Rejonowy …………………………….w sprawie zawisłej pod sygnaturą akt…………, jednocześnie wnoszę o skierowanie sprawy na rozprawę na zasadach ogólnych.

UZASADNIENIE

Wolność przemieszczania się jest zagwarantowana przez Konstytucję (Art. 52 ust. 1: „Każdemu zapewnia wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.”). Z kolei w art. 52 ust. 3 Konstytucji wskazano, że wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.

Trzeba również pamiętać, że w art. 31 ust. 3 Konstytucji wskazano, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. (Poz. 566) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono szereg ograniczeń praw i wolności, a w tym również interesujący z punktu widzenia niniejszego artykułu – zakaz przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1.04.2020 r. do 11.04.2020 r. zamieszczony w § 5 tego rozporządzenia.
Rozporządzenie z dnia 31.03.2020 r. (poz. 566) zostało wydane przez Radę Ministrów na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, które mają następujące brzmienie:

Art. 46a
W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,
2) rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b
– mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 46b
W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
5) obowiązek poddania się kwarantannie;
6) miejsce kwarantanny;
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Przywołany w art. 46b art. 46 ust. 4, brzmi następująco:
Art. 46
4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:
1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
– uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

W § 5 Rozporządzenia z dnia 31.03.2020r. (poz. 566) wskazano, że:
§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub pro-wadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W kontekście zakazu przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (§ 5 Rozporządzenia) powstała wątpliwość, czy w istocie tak szeroki zakres ustanowionego zakazu przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej znajduje oparcie w delegacji ustawowej wynikającej z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W art. 46 ust. 4 pkt. 1) tej ustawy wskazano na możliwość ustanowienia czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, natomiast w art. 46b wspomnianej ustawy na możliwość nakazania określonego sposobu przemieszczania się. Z punktu widzenia wykładni językowej użyte w obu przywołanych artykułach słowo „sposób” to nic innego jak: „określony tryb postępowania, forma wykonywania czegoś” (źródło: sjp.pwn.pl). Niewątpliwie zatem sposób przemieszczania się oznacza dającą się rozróżnić formę przemieszczania się, np. pieszo, z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej, samochodem, rowerem, statkiem, łodzią itp. Generalny zakaz przemieszczania się na obszarze RP nie może być w tych okolicznościach uznany za skonkretyzowany i tym samym określony sposób przemieszczania się w rozumieniu przywołanych przepisów art. 46b oraz art. 46 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy. W konsekwencji ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie daje Radzie Ministrów kompetencji do ustanowienia w trybie rozporządzenia wydanego na podstawie przepisów tej ustawy zakazu przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym zakaz przemieszczania się opisany w § 5 Rozporządzenia z dnia 31.03.2020r. (poz. 566) został wydany z przekroczeniem delegacji ustawowej opisanej w art. 46b oraz art. 46 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

W sprawie dotyczącej powszechnego zakazu przemieszczania się ustawodawca nie wypowiedział się w ramach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, natomiast brak stanowiska ustawodawcy w ramach tego aktu prawnego nie może być interpretowany rozszerzająco. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego: (…) brak stanowiska ustawodawcy w danej sprawie, przejawiający się w braku lub choćby tylko nieprecyzyjności upoważnienia, musi być interpretowany jako nieudzielenie kompetencji normodawczej w danym zakresie. Oznacza to, że rozporządzenie – jako wydane na podstawie ściśle określonego upoważnienia ustawowego – nie może dowolnie modyfikować ani uzupełniać upoważnienia. Odstępstwa od treści upoważnienia nie mogą być usprawiedliwione względami praktycznymi ani potrzebami związanymi z rozstrzyganiem konkretnych problemów prawnych. Rozporządzenie nie jest bowiem aktem normatywnym samoistnym, lecz jego zadaniem jest wykonywanie ustawy, nie zaś jej modyfikowanie, uzupełnianie czy powtarzanie jej postanowień. Istnieje zatem funkcjonalny związek między ustawą a wydawanym z jej upoważnienia aktem wykonawczym (zob. wyrok TK z 31 maja 2010 r., sygn. U 4/09).
W konsekwencji analizowany § 5 Rozporządzenia z dnia 31.03.2020r. (poz. 566) jest niezgodny z art. 46b i art. 46 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

Mając na uwadze powyższe nałożona na mnie kara jest niezgodna z Konstytucją.

Załączniki:
1. Odpis sprzeciwu.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś? Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

  Głośne sprawy

  Tak media piszą o sprawach, które prowadziliśmy

  Państwo w państwie – Jacek Wach

  11 stycznia 2015. Wracamy do sprawy Jacka Wacha, skazanego na dożywocie za zabójstwo Tomasza Sadowskiego. Sąd Najwyższy 21 listopada 2014 roku uchylił jego wyrok dożywocia i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Gdy w 1999 roku w Jeziorze Pluszne znaleziono poćwiartowane zwłoki, śledczy uznali, że to Tomasz Sadowski. Uznali także, że został zamordowany. Wyrok za zabójstwo usłyszał Jacek Wach, który od początku się nie przyznawał…

  Czytaj całość

  Pomylone ciała

  – To jest sytuacja z całą pewnością bez precedensu, sytuacja, której polski wymiar sprawiedliwości wcześniej nie odnotował – mówi Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Generalnej.

  W kwietniu 1999 roku w Suwałkach zaginął Tomasz Sadowski. Policja przez długi czas nie mogła znaleźć mężczyzny, ale podejrzewała, że został zamordowany. Kiedy po 4 miesiącach w Jeziorze Pluszne znaleziono poćwiartowane zwłoki mężczyzny, uznano że jest to właśnie ciało Sadowskiego.

  Czytaj całość

  Sprawców morderstwa zdradził miłosny list?

  32-letni Stanisława F. zginął we wsi Sobota w nocy z 17 na 18 października 1991 roku. Jego zwłoki znalazła żona Ewa. Sprawę zgłosiła śledczym. Powiedziała, że doszło do napadu, którego mieli dokonać nieznani sprawcy.

  Prowadzone wówczas postępowanie nie dało odpowiedzi na pytanie, kto zabił mężczyznę. Sprawa została umorzona, a sprawcy pozostali na wolności. Do czasu, aż nad zabójstwem z 1991 roku pochylili się funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

  Czytaj całość

  Przełom w sprawie sprzed 18 lat. Wrobieni w morderstwo?

  – Liczymy się z tym, że nikt do tej pory nie podchodził do tego problemu od strony prawa cywilnego, ale uważamy, że ktoś musi pierwszy spróbować i udowodnić swoje racje w ten właśnie sposób – mówił TVP.info mecenas Jakub Orłowski, partner w kancelarii „Orłowski & Mikuliszyn”, która pozwała Roberta T. o pomówienie Marcina i Krzysztofa.

  Czytaj całość

  Precedens w polskim sądownictwie. W środę rusza proces

  Sąd Okręgowy w Olsztynie zaplanował na środę rozpoczęcie procesu Jacka Wacha, który przed laty mylnie został skazany na dożywocie. Wach, który po 15 latach wyszedł ostatnio z więzienia, ma się stawić w sądzie i – jak powiedział jego adwokat – „nie powinien blokować sprawy”.

  Czytaj całość

  Był skazany na dożywocie, został uniewinniony od zarzutu zabójstwa. Sąd: precedens dla polskiej kryminalistyki

  Bez udziału publiczności – jak tłumaczono, ze względów epidemicznych – odbywał się proces Jacka Wacha, ogłoszenie wyroku i jego uzasadnienie. Sąd Okręgowy w Olsztynie uniewinnił w czwartek mężczyznę od zarzutu zabójstwa, za co kilkanaście lat temu został on skazany na dożywocie. Sąd jednocześnie skazał Wacha na 10 lat więzienia za porwanie. Wyrok nie jest prawomocny.

  Czytaj całość

  Lampy warte 14 mln zł. Wrocławska spółka oszukała wojsko?

  Blisko 14 mln zł miało stracić Ministerstwo Obrony Narodowej na umowach zawieranych z wrocławską spółką produkującą lampy do radarów, w które wyposażona jest nasza armia. Zdaniem prokuratury firma sprzedawała resortowi obrony lampy wytworzone częściowo z używanych podzespołów, które przeznaczono do utylizacji. Pięć osób usłyszało w tej sprawie 14 zarzutów. Oskarżeni nie przyznają się do winy. – Te zarzuty nie mają kompletnie uzasadnienia – przekonywał dziś przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu Jan Z.

  Czytaj całość

  Kancelaria Adwokacka Orłowski Mikuliszyn Poks-Wielosik s.c.
  ul. Pawła Włodkowica 10/7, 50-072 Wrocław
  budynek Wall Street House
  NIP: 897 189 28 38

  Zobacz na mapach Google